skip to Main Content
Heeft u vragen? Bel 010 414 0257

Rekening courant DGA. Aflossen?

Aflossingsverplichting rekening courant DGA

Door te lenen van de eigen vennootschap kunnen ab-houders belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen. In bepaalde situaties zelfs afstellen. Het toezicht door de Belastingdienst op leningen van de eigen vennootschap aan de ab-houders is zeer bewerkelijk. Het controleren leidt in de praktijk tot veel tijdrovende discussies. Dat is de analyse in de aanbiedingsbrief van het belastingplan 2019.

Daarom kondigt het kabinet tegelijkertijd met het pakket Belastingplan 2019 een specifieke maatregel aan die lenen boven een bedrag van € 500.000 van de eigen vennootschap ontmoedigt.

Details van de regeling

Hoe de regeling eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren. –

-Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.

– De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.

– Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Het kabinet wil dat ab-houders de mogelijkheid krijgen om hun excessieve schulden aan de eigen vennootschap terug te brengen voordat zij over deze leningen box 2-heffing moeten betalen. Om die reden is ervoor gekozen om de maatregel door middel van deze brief aan te kondigen en pas per 1 januari 2022 in werking te laten treden. De ab-houder heeft zodoende meer dan drie jaar de gelegenheid om zijn schuld aan zijn vennootschap terug te brengen. Tot maximaal € 500.000. Bovendien bestaat in 2019 nog de mogelijkheid om tegen het huidige box 2-tarief van 25% een dividenduitkering te doen.  Die uitkering vervolgens kan worden gebruikt voor de aflossing van de schuld aan de vennootschap.

Actie ondernemen?

Het voornemen van het kabinet is om in het voorjaar van 2019 de exacte regeling bekent te maken. In 2020 gaat echter al het Box 2 tarief omhoog naar 26,9%. Voor degenen met een rekening courant schuld van meer dan € 500.000 is het daarom zaak om tijdig na te denken over aflossing van de rekening courant schuld. Naast aflossen in contanten zou kunnen worden gedacht aan het inbrengen van (onroerende) zaken of het oversluiten van leningen.

 

 

Back To Top