skip to Main Content
Heeft u vragen? Bel 010 414 0257

Bedrijfsopvolging/ aandelen BV

 

1      Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt aangegeven waar de eigenaar van een B.V. die een onderneming exploiteert  mee te maken krijgt als de aandelen van de B.V. worden overgedragen. Het gaat dan om inkomstenbelasting , vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, omzetbelasting en schenk- of erfbelasting. Hierbij wordt uitgegaan van de gebruikelijke holding-structuur. Het bedrijfspand zit in de holding.

 

1.1     Inkomstenbelasting.

Als de de aandelen van de Holding worden verkocht is 25 % inkomstenbelasting verschuldigd over het verschil tussen de verkoopprijs en de prijs waarvoor de aandelen in het verleden gekocht zijn. Als, bijvoorbeeld in familieverband, een te lage prijs wordt gerekend of de aandelen worden geschonken wordt uitgegaan van de werkelijke waarde van de aandelen op het moment van verkoop/schenking.

Er bestaat echter een regeling die het mogelijk maakt om de aanmerkelijk-belangheffing te voorkomen. Dan moet degene die de aandelen krijgt minstens 36 maanden voorafgaande aan de verkoop in dienstbetrekking zijn bij de vennootschap. De faciliteit is alleen van toepassing op ondernemingsvermogen.

Soms worden aandelen van de werkmaatschappij verkocht tegen een te lage prijs. Dan is de DGA inkomstenbelasting verschuldigd over het verschil tussen de werkelijke waarde van die aandelen en de verkoopprijs. Dit bedrag zal als netto dividend worden gekwalificeerd.

1.2     Vennootschapsbelasting.

Bij verkoop van aandelen van de werkmaatschappij is doorgaans geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Als er sprake is van een fiscale eenheid tussen holding en werkmaatschappij kan de verkoop van de aandelen wel leiden tot belastingheffing, bijvoorbeeld als bedrijfsmiddelen zijn verschoven van de holding naar de werkmaatschappij in de laatste zes jaren.

1.3     Overdrachtsbelasting.

De verkoop van aandelen leidt doorgaans niet tot heffing van overdrachtsbelasting, ténzij de vennootschap zich met name bezig houdt met onroerend-goed exploitatie.

1.4     Omzetbelasting.

Bij verkoop van aandelen is geen omzetbelasting verschuldigd.

1.5     Schenk- en erfbelasting

1.5.1      Schenkbelasting.

Als bij verkoop van aandelen van een B.V. die een onderneming drijft een “korting” wordt gegeven, bijvoorbeeld aan een kind dat de onderneming voortzet, zal over die korting schenkbelasting verschuldigd zijn. Het tarief is 10 tot 20 %.

Als de aandelen al 5 jaar eigendom zijn van de schenker en minstens 5 jaar wordt voortgezet en de aandelen in deze periode niet worden (door)verkocht geldt een hoge vrijstelling. Hierbij wordt een gedeelte van de waarde van de aandelen niet belast. Het gaat dan alleen om ondernemingsvermogen. Als dat ondernemingsvermogen minder waard is dan € 1.060.298 is alles vrijgesteld, daarboven geldt een vrijstelling van 83 %.

1.5.2      Erfbelasting.

Als een ondernemer plotseling overlijdt en de onderneming wordt minstens 5 jaar voortgezet door een erfgenaam die de aandelen minstens 5 jaar houdt geldt dezelfde vrijstelling als onder 1.4.1. genoemd.

1.6     Uitstel van betaling

Als aandelen van de holding worden verkocht en daardoor inkomstenbelasting verschuldigd is kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen indien de koopsom voor de aandelen niet meteen betaald wordt. De aanslag kan dan in 10 gelijke delen worden betaald zonder rente.

Als aandelen van de werkmaatschappij worden verkocht en daardoor inkomstenbelasting verschuldigd is kan deze gedurende 10 jaren in gelijke delen worden betaald zonder rente.

 

 

 

Back To Top