skip to Main Content
Heeft u vragen? Bel 010 414 0257

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HEEREMA & PARTNERS BELASTINGADVISEURS

Heerema & Partners Belastingadviseurs is de handelsnaam van Heerema & Partners B.V.(K.v.K. Rotterdam 253870). De onderneming wordt hierna met H&P aangeduid.

Artikel 1 Algemeen

-1. Op alle door de opdrachtgever aan H&P verstrekte en door H&P aanvaarde opdrachten zijn vanaf 1 april 2011 deze algemene voorwaarden van toepassing.

-2. Door het verstrekken van een opdracht stemt de opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 2 Opdracht

-1. Zowel mondeling als schriftelijk kan opdracht gegeven worden aan H&P voor het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten.

-2. Bij een schriftelijke opdracht blijkt hetgeen is overeengekomen uit een afzonderlijke overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden, voorzover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, van toepassing zijn.

-3. Bij een mondelinge opdracht blijkt de omvang van de opdracht uit de aantekening die daarvan door H&P wordt gemaakt en in het betreffende dossier wordt bewaard.

-4. Intrekking van een gegeven opdracht door opdrachtgever is op elk moment mogelijk, doch leidt tot een vergoedingsplicht van opdrachtgever overeenkomstig artikel 5 lid 2 van deze voorwaarden. Een doorlopende opdracht kan door elke partij worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand, zonder dat daarvoor buiten de vergoeding voor reeds verleende diensten en verrichte werkzaamheden additionele kosten verschuldigd zijn.

Artikel 3 Uitvoering

-1. H&P verbindt zich de verstrekte opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, waarbij het haar is toegestaan bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruik te maken van diensten van derden indien zij dat nodig oordelen.

H&P zal bij hun werkzaamheden uitgaan van de aan hen door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens, zonder gehouden te zijn deze te verifiëren. H&P zal zich bij haar werkzaamheden baseren op de wetgeving zoals die op het moment waarop een advies wordt gegeven of een werkzaamheid wordt verricht van toepassing is, dan wel als wetsvoorstel aanhangig is, alsmede op hetgeen op dat moment gepubliceerd is in vooraanstaande vakliteratuur.

H&P zal na beëindiging van de opdracht niet uit zichzelf aanvullend adviseren naar aanleiding van wijzigingen in wetgeving of jurisprudentie, ténzij de opdrachtgever daar schriftelijk expliciet opdracht toe heeft gegeven.

-2. De door een opdrachtgever verstrekte opdracht wordt geacht tot zijn genoegen te zijn uitgevoerd indien door opdrachtgever niet binnen 15 dagen na beëindiging van de uitvoering per aangetekend schrijven gemotiveerd is gereclameerd. De uitvoering wordt geacht te zijn beëindigd op de datum, vermeld op de terzake van de betreffende werkzaamheden of diensten uitgereikte declaratie.

-3. Indien de opdrachtgever niet, dan wel niet tijdig, dan wel niet volledig voldoet aan de uit de overeenkomst met H&P voortvloeiende verbintenissen, de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen daaronder begrepen, is H&P bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten of de opdracht terug te geven. H&P heeft dan, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, recht op de helft van het meerdere honorarium dat bij normale uitvoering van de opdracht door H&P had kunnen worden gedeclareerd.

-4. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft H&P, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, het recht de opdracht terug te geven vanaf het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, door hem voorlopige surseance van betaling wordt gevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van H&P zekerheid te hebben gesteld voor de nakoming van de uit de door of namens hem verstrekte opdracht voortvloeiende verplichtingen, of indien hij middels beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de voor de opdrachtgever uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen erkent als boedelschuld.

-5. Indien zich bij de opdrachtgever één der omstandigheden voordoet als in het vierde lid van dit artikel omschreven, is hij verplicht H&P daarvan onverwijld, doch uiterlijk binnen 48 uur, middels aangetekend schrijven, in kennis te stellen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

-1. H&P is niet aansprakelijk voor vertraging en schade die voortvloeit uit niet tijdige ontvangst van gegevens of betalingen van de opdrachtgever noch voor schade die voortvloeit uit het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste gegevens of betalingen door of namens de opdrachtgever.

-2. Alle verzendingen van gegevens en stukken, verband houdende met de opdracht, alsmede de opslag ervan door H&P zijn voor risico van opdrachtgever.

-3. Indien een onjuiste uitvoering van een opdracht te wijten is aan schuld van H&P is opdrachtgever gehouden H&P in de gelegenheid te stellen de fouten te herstellen en de vertraging op te heffen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kan H&P slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade en kosten, veroorzaakt door grove schuld of opzet van H&P, dan wel hunner werknemers.

Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade, veroorzaakt door later blijkende onjuiste interpretatie van wetgeving, jurisprudentie of vakliteratuur. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade die voortvloeit uit gebeurtenissen die door de aansprakelijkheidsverzekeraar van H&P in de tussen hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering is uitgesloten. Desgevraagd zal de door H&A een kopie van de afgesloten verzekeringspolis worden verstrekt. Evenmin bestaat aansprakelijkheid indien H&P niet in de gelegenheid is gesteld om de schade voortvloeiende uit haar tekortkoming te herstellen of te beperken.

-4. Indien de aansprakelijkheid van H&P voor geleden schade is komen vast te staan, dan is de verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgevers/particulieren beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van H&P in dat geval dekking biedt. Dat is vanaf 29-1-2013 € 1.000.000.

-5. Indien de aansprakelijkheid van H&P voor geleden schade is komen vast te staan, dan is de verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgevers/niet-particulieren beperkt tot de laagste van de volgende bedragen:

a. het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van H&P in dat geval dekking biedt. Dat is vanaf 29-1-2013 € 1.000.000.

b. het tienvoud van het door Heerema & Partners belastingadviseurs ter zake van het schadeveroorzakende advies gefactureerde bedrag; tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

-6. De opdrachtgever vrijwaart H&P, ondergeschikten en door hen ingeschakelde derden daaronder begrepen tegen aanspraken van derden in de gevallen waarin H&P hun schadeplichtigheid c.q. aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden hebben beperkt of uitgesloten.

Artikel 5  Vergoeding

-1. Voor zover niet anders overeengekomen worden alle werkzaamheden gedeclareerd op basis van het aantal bestede uren, waarbij rekening gehouden wordt met de aard, de omvang en het belang van de werkzaamheden. Reisuren kunnen eveneens in rekening worden gebracht. In afwijking hiervan kunnen vaste prijsafspraken worden overeengekomen. Het uurtarief van drs. J. Heerema bedraagt € 225,00 excl. OB, prijspeil 2011. Voor medewerkers wordt een lager tarief berekend, afhankelijk van opleiding, leeftijd, ervaring en aard van de werkzaamheden.

Door H&P ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, in het bijzonder betaalde verschotten en betalingen voor door derden verrichte werkzaamheden, worden volledig aan de opdrachtgever doorberekend.

-2. Bij intrekking van een opdracht door de opdrachtgever, alsmede in situaties genoemd in artikel 3 lid 4, heeft H&P recht op volledige vergoeding voor de reeds verleende diensten en verrichte werkzaamheden, alsmede op maximaal de helft van het meerdere honorarium dat bij normale uitvoering van de opdracht tot het beëindigen daarvan door hen had kunnen worden gedeclareerd.

-3. Indien H&P dat noodzakelijk acht is het haar toegestaan van de opdrachtgever, ter waarborging van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de door hem verstrekte opdracht, zekerheid te verlangen, al dan niet in de vorm van een voorschot.

-4. Declaratie vindt, afhankelijk van de aard en de omvang van de werkzaamheden, plaats per maand, kwartaal of jaar, dan wel na het voltooien van de werkzaamheden.

Artikel 6 Betaling

-1. Betaling van de in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum op een door H&P aan te geven bankrekening, zonder enige aftrek of verrekening.

-2. In geval voor de opdrachtgever zich één der omstandigheden voordoet, genoemd in artikel 3 lid 4 van deze voorwaarden worden de in rekening gebrachte bedragen, in afwijking in zoverre van het eerste lid onmiddellijk opeisbaar.

-3. De opdrachtgever is bij niet-tijdige betaling zonder ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente van 1% verschuldigd per maand of een gedeelte daarvan, te berekenen over het in die maand hoogst verschuldigde saldo en ingaande 15 dagen na de factuurdatum, terwijl de opdrachtgever daarnaast tevens verschuldigd is de gerechtelijke evenals buitengerechtelijke kosten, alsmede de kosten welke zijn verbonden aan de incasso van de vordering. De incassokosten van de totale vordering worden gesteld op 15% van de totale vordering met een minimum van € 150,- exclusief omzetbelasting.

-4. In geval van een opdracht door meerdere opdrachtgevers zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele bedrag van de declaratie.

Artikel 7 Bijzondere rechten en verplichtingen.

-1. De opdrachtgever is niet bevoegd de in het kader van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk ontvangen adviezen en/of notities, brieven,  berekeningen enz. zonder toestemming van H&P over te dragen aan derden of openbaar te maken, behoudens aan personen, bedrijven of instellingen ten behoeve waarvan deze werden gemaakt. Bij overtreding van het verbod gesteld in dit artikellid is de opdrachtgever een contractuele, direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- per overtreding.

-2. H&P heeft het recht om zaken welke zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opdracht onder zich heeft te bewaren, totdat de opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

-3. Indien de opdrachtgever de bescheiden niet binnen één maand na beëindiging van de opdracht in ontvangst neemt, kunnen zij op kosten van de opdrachtgever worden geretourneerd.

-4. De opdrachtgever geeft aan H&P bij voorbaat toestemming zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op een derde te doen overgaan indien dit plaats vindt in verband met de overdracht van haar onderneming.

Artikel 8 Geheimhouding

H&P verbindt zich tot geheimhouding van alles wat in het uitvoeren van de werkzaamheden haar bekend wordt, behoudens voor zover zij door de opdrachtgever van deze verplichting is ontheven.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

Back To Top